Kısıklı Caddesi No:101 Üsküdar/İstanbul
0 216 410 24 24
av.bilgehanozdemir@gmail.com

Posta Hizmeti Yetki Belgesi

Posta Hizmeti Yetki Belgesi

Av. Bilgehan Özdemir

İstanbul Barosu

 

POSTA HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINDA YETKİ BELGESİ UYGULAMASI

 

  1. GENEL OLARAK

23.05.2013 günlü ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile posta hizmetlerinin sürekliliğinin ve herkes tarafından kullanılabilirliğinin sağlanması, serbestleştirilmesi ile rekabet ve denetimin sağlanması konusunda köklü değişikliklere gidilmiş, bu alanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) önemli görev ve yetkiler verilmiştir. Kanun ile posta hizmetlerinin sağlanmasında şeffaflaşma ve rekabete önem verilmiş, bu kapsamda özellikle posta hizmeti sağlayıcılarının denetiminde BTK genel olarak yetkilendirilmiştir. Yine Kanun ile posta hizmeti ücretlerinde belirli standartların getirilmesi amaçlanmış ve tarife ilkesi benimsenmiştir.

 

Posta hizmetlerinin şeffaf ve rekabetçi ortamda sağlanması amacıyla yine kanunla yetki belgesi düzenlemesi getirilmiş, BTK’ya yetki belgesi verme yetkisi tanınmış ve posta hizmetlerinin sağlanması yetki belgesine tabi tutulmuştur.

 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında BTK tarafından; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği, Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği olmak üzere üç yönetmelik yayımlanarak idari düzenleyici kurallar öngörülmüştür.

Çalışmamızda, yetki belgesi uygulamasına ilişkin temel esaslar ile BTK’nın görev ve yetkilerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

 

  1. KANUN İLE BTK’YA VERİLEN GÖREV VE YETKİLER

6475 sayılı Kanunun 4. maddesinde, bu Kanunun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na verdiği görev ve yetkiler sayılmıştır. Bu kapsamda Kurula başlıca; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir, kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapma, posta hizmetlerinin sağlanması amacıyla yetki belgesi verme, yetki belgelerinin süresini, şeklini ve ücretlerini belirleme, uygulamayı denetleme, tarifeleri onaylama, izleme ve denetleme, ile taşıma bedellerinin alt ve üst sınırlarını belirleme, gönderilmesi yasak olan gönderiler ile ilgili olarak idari birimlerle işbirliği yapma ve bu konuda düzenleme yapma, hizmet sağlayıcıları (PTT ve yetki belgesi sahipleri) arasında rekabeti sağlamak amacıyla ilke ve kuralları belirleme, kurallara riayeti sağlama, bu kapsamda muhasebe kayıtlarını denetleme veya denetletme, yönetmeliklere, yetki belgelerine, Kurul kararlarına veya tarifelere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezasına hükmetme, yetki belgelerini geçici olarak geri alma veya iptal etme, hizmet sağlayıcıları arasındaki uyuşmazlıkları çözme, kullanıcı şikayetlerini değerlendirme, posta sektöründe rekabeti sağlama bu kapsamda düzenleme yapma, Rekabet Kurulu’na başvurma, kullanıcıların menfaatlerini koruma ile posta sektöründe yeterlilikleri belirleme yetkileri tanınmıştır.

 

 

 

 

  1. YETKİ BELGESİ UYGULAMASI

 

  1. Tanımı ve kapsamı

6475 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (ee) bendinde yetki belgesi, “Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yürütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılığında verilen belge” şeklinde tanımlanmış, aynı tanım, 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde de tekrarlanmıştır. BTK tarafından verilen yetki belgesi sahibine, ulusal veya bölgesel olarak posta hizmeti verme sunma, yani posta gönderilerini kabul etme, toplama, işleme, sev, dağıtım ve teslim yetkisi vermektedir.  Ulusal yetki belgesi sahibine tüm ülke çapında, bölgesel yetki belgesi ise, yalnızca verildiği il çapında posta hizmeti sunma yetkisi tanımaktadır. Her iki yetki belgesinin süresi de onbeş yıldır.

 

Posta hizmeti kapsamında kabul edilen gönderiler, göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap, katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta maddesi ile posta kolisi veya kargosudur[1].

 

Kanunun 6. maddesinde düzenlenen ve posta tekeli kapsamında PTT’ye bırakılan, yurtiçi ve yurtdışı haberleşme gönderileri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve elektronik tebligatlar haricinde diğer kanunlar kapsamında yapılan tebligatlar, barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri ile posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılması ve satışa çıkarılması konularındaki tüm posta hizmetlerinin yerine getirilmesi için yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesi, sahibine posta tekeli kapsamında taşıma hakkı sağlamayacağı gibi Kanunda, aksine taşıma yapılması cezai müeyyideye tabi kılınmıştır.

 

  1. Yetkilendirilme şartları

Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için BTK tarafından yetkilendirilmek ve bu kapsamda yetki belgesi sahibi olmak zorunludur. Kanunun 9. maddesinin dördüncü fıkrasında yetki belgesinin ücreti, kapsamı, süresi ve şekli ile yetki belgesi sahiplerinin sahip olması gereken mali ve mesleki yeterlilik şartları ile asgari altyapının BTK tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmiştir. Kanunun verdiği bu yetkiye istinaden BTK tarafından Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, 03.06.2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin “Yetkilendirme başvuru şartları” başlıklı 6. maddesinde yetki belgesi alınabilmesi için başvuranın; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre anonim şirket, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket statüsünde olması, şirket sözleşmesinde, “posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilmesi” ifadesinin yer alması[2], şirket paylarının en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilerin, doku ve organ ticareti, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, hırsızlık, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirilmesi, uyuşturucu madde imal ve ticareti, zehirli madde ticareti, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, müstehcenlik, ses ve görüntünün kaydedilmesi, kaçmaya imkan sağlama, muhafızın görevi kötüye kullanması, silah sağlama, savaşta yalan haber yayma, zimmet. irtikap, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından mahkum olmaması, ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyenlerin en az 250.000,00-TL, bölgesel düzeyde posta hizmeti sunmak isteyenlerin ise en az 12.000,00-TL asgari sermayesinin bulunması yine ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyenlerin yedi coğrafi bölgenin en az üç ilinde birer şube açması veya acente vermek suretiyle örgütlenmesi zorunludur.

 

Yetkilendirme Yönetmeliği’nde 31.12.2014 tarihinde değişikliğe gidilmiş, yetki belgesine sahip olunabilmesi için yukarıda suç ve cezalara ilişkin belirtilen şartların yanında “adli, idari, vergi ziyaı veya kaçakçılık ile ilgili bir inceleme veya soruşturma bulunmaması” düzenlemesi eklenmiştir. Bu durumda adli/idari soruşturma veya kovuşturma kapsamında vergi ziyaı yahut kaçakçılık suçlamalarıyla hakkında işlem yapılan kişilerin veya Şirket ortağı tüzel kişilerin bulunması halinde yetki belgesi verilmeyecektir.

 

  1. Kuruma başvuru

Yetki belgesi için başvuru, BTK’ya yapılmaktadır. BTK tarafından bu başvuru için özel form hazırlanmıştır. Bu formun şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanması ve ekine, ulusal veya bölgesel yetki için coğrafi kapsam tablosu, yedi bölge ve her bölgede en az üç ilde bulunan şube ve acente bilgileri, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirkülerleri, ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan son altı ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya tasdikli sureti, şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu yahut noter onaylı örneği ile şirketin hazirun pay cetvelinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirketin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklar ile temsil ve ilzama yetkili kişilerin son altı ay içinde alınmış adli sicil belgelerinin aslının eklenmesi gerekmektedir. Kurum tarafından başvuru şartlarının sağlandığının tespit edilmesi sonrasında, ilgiliye ücret çizelgesi kapsamında ödeme yapması için otuz gün süre verilmektedir. İlgili dekontun Kuruma sunulması sonrasında otuz gün içerisinde yetki belgesi düzenlenmektedir. Kurum, şartların taşınmaması veya başvurunun milli güvenliğe, kamu düzenine ve genel sağlığa aykırı olması halinde başvuruyu reddetme yetkisini haizdir.

 

Yetkilendirme Yönetmeliği’nin Geçici 1. maddesinde, Yönetmeliğin yayım tarihi olan 03.06.2014 tarihinden önce posta hizmeti veren kişilerin doksan gün içerisinde başvuru yapmalarının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Başvuru yapılmaması halinde işyeri, Kanunun 19. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Kurumun talebi üzerine mülki amirlikçe kapatılacaktır.

 

 

BTİK tarafından hizmet vermekle yetkilendirilen firmalar aşağıdaki gibidir.

 

1 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim  Şirketi ULUSAL 23.05.2013
2 Kurye Net Motorlu Kuryecilik ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi ULUSAL 16.10.2014
3 İnter Global Kargo Ticaret Limited Şirketi ULUSAL 04.11.2014
4 TNT International Express Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi ULUSAL 04.11.2014
5 Yurt İçi Kargo Servisi Anonim Şirketi ULUSAL 04.11.2014
6 AGT  Kurye  Hizmetleri  Anonim  Şirketi ULUSAL 12.11.2014
7 DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret  Anonim  Şirketi ULUSAL 12.11.2014
8 Interposta Dağıtım ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi ULUSAL 12.11.2014
9 MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık Anonim Şirketi ULUSAL 24.11.2014
10 Telekurye Dağıtım ve Kurye Hizmetleri Anonim Şirketi ULUSAL 24.11.2014
11 Marmara Mavi Kurye Dağıtım Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ULUSAL 01.12.2014
12 Alternatif Dağıtım Taşımacılık Kurye Hizmetleri Tanıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ULUSAL 01.12.2014

 

 

[1] Kanunda posta kolisi veya kargosu, “hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü madde” şeklinde tanımlanmıştır.

[2] Yönetmeliğin geçici 1. maddesi uyarınca bu eksiklik, 03.06.2015 tarihine kadar tamamlanabilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir